Arhiva

Radiološke tehnologije – broj 8

U ovome izdanju časopisa Radiološke tehnologije između ostalog možete pročitati:

  • Intervju sa direktorom Državne regulatorne agencije za radijacijsku/radijacionu sigurnost/bezbjednost
  • Intervju sa predsjednikom Federalne Komore inžinjera medicinske radiologije
  • Komparacija rezultata mjerenja dimenzija ugrađenog zubnog implantata na cone beam kompjuteriziranoj tomografiji sa dimenzijama proizvođača implantata
  • Eksternalna iradijacija krvnih pripravaka

Pored izdvojenih naslova u nastavku pogledajte sve teme ovoga broja.