Journal

Radiološke tehnologije – broj 10

Sintetska magnetna rezonanca (SyMRI)
Merim Jusufbegović, Esad Voloder, Fuad Julardžija, Adnan Šehić, Samija Pandžić, Tahira Maksumić


Inovativne tehnike kraniospinalne iradijacije – kontrola doze na spojevima zračnih snopova
Muhamed Topčagić, Hasan Osmić, Edis Đedović


Savremene dijagnostičke metode u nuklearnoj medicini – detekcija CNS oboljenja PET metodom

Halil Čorović, Nusret Salkica, Belma Tukić, Elvira Đozo


Neuronavigacija kod operativnih zahvata na mozgu
Adila Delić, Mirza Moranjkić


Radioterapija postoperativnih glioblastoma i verifikacija tretmana savremenim radioterapijskim tehnikama
Enis Tinjak, Velda Smajlbegović, Mirjana Ristanić, Mirza Jačević


Magnetno-rezonantna perfuzija (MRPWI) mozga
Armana Premilovac, Adnan Šehić, Fuad Julardžija, Merim Jusufbegović